Nuôi dưỡng văn hóa – “Lan tỏa” thay vì “Xếp hạng”

Nuôi dưỡng văn hóa – “Lan tỏa” thay vì “Xếp hạng”

Cốt lõi của văn hoá là “tư tưởng”, “niềm tin” và văn hoá được phản ánh qua “hành động”, “tập quán”. Nuôi dưỡng văn hoá nghĩa là nuôi dưỡng tư tưởng, niềm tin thông qua nuôi dưỡng các hành động, tập quán phản ánh, liên kết với những tư tưởng, niềm tin đó. Một phương…