04 giai đoạn trong hành trình trở nên thuần thục một việc gì đó

04 giai đoạn trong hành trình trở nên thuần thục một việc gì đó

Trong cuộc đời mỗi người, ngoài những năng lực tự nhiên sẵn có thì mỗi người trong quá trình sống đều học hỏi một cách vô thức hoặc ý thức thêm hàng trăm kỹ năng, năng lực mới. Tất cả các kỹ năng, năng lực đó đều trải qua cả 4 giai đoạn này.