Điều gì làm nên một nhóm hiệu quả? (Kết quả nghiên cứu từ Google’s Project Aristotle)

Điều gì làm nên một nhóm hiệu quả? (Kết quả nghiên cứu từ Google’s Project Aristotle)

Phần lớn công việc tại Google cũng như bất kỳ tổ chức nào thì cũng đều được hoàn thành bởi sự cộng tác Đội nhóm (Teams). Một đội nhóm là nơi hoạt động sản xuất được thực hiện, nơi các ý tưởng đổi mới sáng tạo được hình thành và thử nghiệm, đồng thời là…